STATUTES

    STATUTEN                                                                     STATUTS

De mandatarissen van Chem Plus en van deze site kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of weglatingen die hadden kunnen gebeuren bij het overschrijven van de statuten. Alleen de officiële tekst verschenen in het Belgische staatsblad is wettelijk van kracht.

 

 

                          Chem Plus

        VZW van op rust gesteld personeel van ExxonMobil Belgium

    Maatschappelijke zetel: ExxonMobil  -  Hermeslaan 2, 1831 Machelen

        Ondernemingsnummer 4351 89 114  -  RPR Brussel  -  website                                      https://www.chemplus.be

       Chem Plus werkt in overeenstemming met de wetgeving inzake                                           gegevensbescherming

 

                                          STATUTEN

                                          Chem Plus

                        VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

 

Referentie : Wetboek van vennootschappen en verenigingen (van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, en zoals van tijd tot tijd gewijzigd)

 

 

Art. 1: Naam en zetel van de vereniging

 

De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereniging draagt de naam “Chem Plus”.

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.

 

Art. 2: Oprichting van de vereniging

 

De vereniging zonder winstoogmerk is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van januari 1988, onder het identificatienummer: 8541/88 en vermeldt de namen van de drie stichters:

·       M. G. Vanderschrick, rue de Fontigny 18, 1350 Orp - + 30.09.2003

·       M. L. Huygen, Schawijkstraat 47, 2520 Ranst - + 06.04.2003

.       M. J. Van Kerm, Domainelaan 17, 1190 Brussel - + 20.06.2004.

 

Art. 3: Belangeloos doel en voorwerp van de vereniging

 

De vereniging heeft tot belangeloos doel:

·       onderhouden en verstevigen van de vriendschapsbanden tussen gepensioneerde medewerkers van ExxonMobil in België.

·       organiseren en aanbieden van culturele en ontspanningsactiviteiten aan haar leden.

·       fungeren als contactpersoon bij de ExxonMobil directie in België in alle zaken van gemeenschappelijk belang voor haar leden of een gedeelte ervan.

 

De vereniging kan als voorwerp alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.

 

Bij het nastreven van deze doelstelling zal de vereniging zich onthouden van elke inmenging in politieke, taalkundige, godsdienstige of filosofische onderwerpen tijdens de vergaderingen, activiteiten en in publicaties en het gebruik van de twee voornaamste landstalen eerbiedigen.

 

Art. 4: De leden van de vereniging

 

De vereniging is samengesteld uit effectieve en toetredende leden.

 

Het totaal aantal leden van de vereniging is onbeperkt. De vereniging dient steeds over minimum tien (10) leden te beschikken.

 

Effectieve leden zijn gepensioneerde medewerkers van één van de ExxonMobil entiteiten in Machelen, Meerhout en Zwijndrecht (wettelijke, vervroegde of conventionele pensionering of beëindiging van de arbeidsovereenkomst ten gevolge van ziekte of invaliditeit).

 

Toetredende leden zijn de echtgeno(o)t(e), partner, weduwe(naar) van de effectieve leden. De nieuwe echtgeno(o)t(e) of partner van de weduwe(naar) of partner van effectieve leden kunnen eveneens toetreden tot de vereniging als toetredend lid. Bij het overlijden van de desbetreffende weduwe(naar) of partner van het effectieve lid vervalt het lidmaatschap van de nieuwe echtgeno(o)t(e) of partner.

 

Alleen effectieve leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het Bestuursorgaan. Zij kunnen eveneens door het Bestuursorgaan gevraagd worden een specifieke taak waar te nemen of het Bestuursorgaan te assisteren in specifieke taken.

  

Voor het overige hebben de effectieve en toetredende leden dezelfde rechten en verplichtingen die in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten worden beschreven. Deze zijn ondermeer:

·       deelname aan de activiteiten

·       deelname aan de Algemene Vergadering of zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging

·       kennisname van de beslissingen van het Bestuursorgaan en van de Algemene Vergadering.

 

De toetreding tot de vereniging geschiedt door de betaling van het lidgeld.

 

Art. 5: Ontslag – schorsing – beëindiging van lidmaatschap

 

Zowel effectieve leden als toegetreden leden kunnen op elk ogenblik ontslag nemen als lid van de vereniging door een schrijven (brief of Email) te richten aan de Voorzitter.

 

Een ontslagnemend lid is gehouden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het boekjaar waarin het ontslag wordt ingediend.

 

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts worden uitgesproken door de Algemene Vergadering, op voorstel het Bestuursorgaan of op verzoek van minstens één vijfde van alle effectieve leden. De uitsluiting kan slechts worden uitgesproken door de Algemene Vergadering, mits een meerderheid van alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de beslissing met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden wordt goedgekeurd.

 

Toetredende leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vereniging kunnen door eenzijdig besluit van het Bestuursorgaan worden uitgesloten.

 

Leden die ontslag nemen of geschorst worden, evenals de rechthebbenden van overleden leden, kunnen geen enkele aanspraak maken op het maatschappelijke bezit van de vereniging. Zij kunnen geen eisen stellen in verband met het voorleggen van opgaven, rekeninguittreksels, inventarisstaten en dergelijke. Zij kunnen niet laten verzegelen noch de terugbetaling eisen van de door hen betaalde bijdragen.

 

Art. 6: Algemene Vergadering: bevoegdheden, bijeenroeping en communicatie

 

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

 

1.   de wijziging van de statuten

2.   de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3.   de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;

4.   de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

5.   de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

6.   de ontbinding van de vereniging;

7.   de uitsluiting van een effectief lid;

8.   de omzetting van de vereniging in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

9.   alle andere bevoegdheden die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de vereniging, of, bij zijn/haar afwezigheid, door een andere bestuurder aangesteld door het Bestuursorgaan.

 

De Algemene Vergadering vindt verplicht éénmaal per jaar plaats in de loop van de maand maart, op de zetel van de vereniging of een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging.

 

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door het Bestuursorgaan, per gewone brief of per e-mail verstuurd aan elk lid minstens vijftien dagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt de dag en het uur waarop de vergadering zal plaatsvinden alsook de dagorde.

 

Op verzoek van het Bestuursorgaan of van minstens één vijfde van de effectieve leden kunnen de leden van de vereniging op ieder ogenblik worden samengeroepen op een Buitengewone Algemene Vergadering.

 

Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag de Algemene Vergadering geldig beraadslagen over punten die niet op de dagorde staan.

 

Ieder lid heeft het recht de Algemene Vergadering bij te wonen en kan zich door een ander lid van de vereniging laten vertegenwoordigen. Elk lid kan slechts houder zijn van één volmacht.

 

Alle leden hebben gelijk stemrecht, met ieder één stem.

 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de statuten. Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter of vervangend bestuurder beslissend.

 

Er worden notulen opgesteld, ondertekend door twee leden van het Bestuursorgaan en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Art. 7: Het Bestuursorgaan

 

(i)     Samenstelling

 

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal Bestuursorgaan bestaande uit tenminste vier en maximaal acht effectieve leden benoemd door de Algemene Vergadering, voor een termijn van vier jaar.

 

Na afloop van hun mandaat zijn de uittredende bestuursleden herverkiesbaar in zoverre zij een maximum periode van drie maal vier jaar niet overschreden hebben.

 

De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Het Bestuursorgaan verkiest onder zijn leden een Voorzitter.

 

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van het Bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van het Bestuursorgaan. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

 

In geval van vacature van een mandaat tussen twee Algemene Vergaderingen kan het Bestuursorgaan een effectief lid oproepen om tijdelijk de functie van een overleden of uittredende bestuurder over te nemen met de mogelijkheid deze persoon voor te stellen aan de volgende Algemene Vergadering om als bestuurder benoemd te worden. In dit laatste geval voltooit deze bestuurder het mandaat van de bestuurder die hij/zij vervangt.

 

De bestuursleden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan tijdens de uitoefening van hun functie. Ze zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Het mandaat is onbezoldigd. De onkosten van de bestuursleden, gemaakt ten voordele van de vereniging, worden door de vereniging terugbetaald.

 

(ii)    Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen

 

Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping door de Voorzitter telkens als het belang van de vereniging het vereist. De Voorzitter roept het Bestuursorgaan tevens bijeen op verzoek van twee bestuurders.

 

Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping (brief of e-mail).

 

Het Bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen, heeft de Voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, een doorslaggevende stem.

 

Er worden notulen opgesteld. Ze worden ondetekend door de Voorzitter. De notulen worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de  leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vastgelegde modaliteiten.

 

De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor deze statuten de mogelijkheid uitsluiten. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan.

 

(iii)   Intern bestuur – beperkingen

 

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het belangeloos doel en het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Dergelijke taakverdeling kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

 

Het Bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuursorgaan.

 

(iv)   Externe vertegenwoordigingsmacht

 

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte.

 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door elk bestuurslid. Hij/zij zal zijn bevoegdheden ten opzichte van derden niet moeten bewijzen.

 

Art. 8: Financiering en boekhouding.

 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

 

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

De jaarrekening wordt bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Het Bestuursorgaan kiest uit zijn effectieve leden twee Rekeningcommissarissen belast met het nazicht van de rekeningen van de vereniging en met de opstelling van een jaarlijks verslag. Het Bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

 

Alle leden betalen jaarlijks lidgeld. Het bedrag wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld en bedraagt maximaal 100 euro.

 

Effectieve en toegetreden leden betalen hetzelfde lidgeld.

 

De vereniging mag schenkingen en subsidies ontvangen of aanvaarden van fysieke of rechtspersonen die al dan niet lid zijn van de vereniging op voorwaarde dat het aanvaarden van zulke schenkingen en subsidies geen verplichtingen meebrengt die niet voorzien zijn door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of door de statuten.


 Art. 9: Ontbinding en vereffening

 

De Algemene Vergadering besluit over de ontbinding van de vereniging op voorstel van het Bestuursorgaan of minimum één vijfde van alle leden.

 

De Algemene Vergadering kan over de ontbinding van de vereniging slechts beraadslagen en beslissen overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten die gelden voor een wijziging van het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij handelt als een "VZW in vereffening".

 

Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven. Deze beslissing kan worden genomen overeenkomstig de gewone quorum- en meerderheidsvereisten.

 

Onverminderd het voorgaande, kan de ontbinding en (afsluiting van de) vereffening van de vereniging in één akte gebeuren, en bijgevolg zonder benoeming van een vereffenaar, mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de vereniging. Het vermogen kan in elk geval slechts worden toegekend aan

een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant belangeloos doel, aan te duiden door de Algemene Vergadering.

 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden bekend gemaakt overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.


 Art. 10: Duur van de vereniging

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur

 

 Art. 11: Algemene bepalingen

 

1.   De algemene vergadering kiest uit haar effectieve leden twee rekeningcommissarissen belast met het nazien van de rekeningen van de vereniging en met het voorleggen van een jaarlijks verslag. De algemene vergadering keurt de rekeningen goed en geeft ontlasting aan de bestuurders.

2.   Het boekjaar van de vereniging loopt van 01 januari tot 31 december.

3.   In het kader van de huidige statuten moet de uitdrukking “ Belgische ExxonMobil Chemical entiteiten” verstaan worden als elke afdeling van ExxonMobil Chemical met haar zetel in België.

4.   Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de huidige statuten wordt geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Art. 12: Bestuurders in plaats op 31 maart 2023

 

BROUNS Dirk: Liersebaan, 79, 2970 Schilde

DECLEER Oscar: Van Eyckpark, 3, 9250 Waasmunster

DECOSTER Martin : Nieuwstraat, 21, 3290 Diest

DONDERS Noëlla: Fonteinstraat, 96, 3050 Oud-Heverlee

VAN LOON Achiel: Wouwersdreef, 48, 2900 Schoten

VAN MALDEREN Yvonne: Pastoor Huyghestraat, 8, Bus 0102, 2845 Niel

VAN RAEMDONCK Jeannine: Verlatdreef 11 bus 102, 9120 Beveren-Waas

 


Les mandataires de Chem Plus et du site ne peuvent être tenus pour responsables des éventuelles erreurs et/ou omissions ayant pu survenir lors de la transcription des statuts. Le texte officiel paru au Moniteur Belge étant le seul à faire foi.

 


 

                                  Chem Plus

                   ASBL du Personnel Pensionné d’ExxonMobil Belgium

            Siège Social : ExxonMobil  -  Hermeslaan 2, 1831 Machelen

          Numéro d’entreprise 4351 89 114  -  RPM Bruxelles  -  website                                                      https://www.chemplus.be

          Chem Plus opère en concordance avec la législation sur la protection des                                                     données

 

                                          STATUTS(Traduction)

                                                   Chem Plus

                                 ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

 

Référence : Code des sociétés et des associations (du 23 mars 2019, publié au Moniteur belge du 4 avril 2019, et tel que modifié de temps à autre) 

 Art. 1 : Nom et siège de l'association

 

L’association fut constituée en tant qu'entité dotée de la personnalité juridique, plus précisément en tant qu’association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations.

L'association porte le nom de « Chem Plus ».

Le siège de l'association est situé dans la Région Flamande.

 

Art. 2 : Création de l'association

 

L'Association sans but lucratif a été publiée au moniteur belge, n° d'identification 8541/88 du 09 janvier 1988 et comporte les noms des trois fondateurs, à savoir :

·     M. G. Vanderschrick, r. de Fontigny, 18, 1350 Orp † 30.09.2003

·     M. L. Huygen, Schawijkstraat 47, 2520 Ranst † 06.04.2003

·     M. J. Van Kerm, Av. du Domaine, 17, 1190 Bruxelles † 20.06.2004

 

Art. 3 : But désintéressé et objet de l'association

 

L'association a pour but :

·     d’entretenir et resserrer les liens d’amitié entre les membres du personnel pensionné d'ExxonMobil en Belgique.

·     d'organiser et de proposer des activités culturelles et de délassement à ses membres.

·     de fonctionner en tant que contact auprès de la direction d'ExxonMobil en Belgique dans toutes les affaires qui revêtent un caractère d'intérêt général pour ses membres ou une partie de ceux-ci.

 

L'association peut développer en tant qu’objet toutes activités qui, directement ou indirectement, contribuent à la réalisation de ses objectifs incluant à titre accessoire des activités commerciales et rentables dans les limites de ce qui est légalement autorisé et dont les bénéfices sont à tout moment entièrement destinés à la réalisation de ses objectifs.

 

 

Pour atteindre cet objectif l'association se gardera de toute ingérence en matière politique, linguistique, religieuse ou philosophique lors de ses réunions, activités et publications. L'association respectera également l'emploi des deux langues nationales principales.

 

Art. 4 : Les membres de l'association

 

L'association est composée de membres effectifs et adhérents.

 

Le nombre de membres de l'association est illimité. L'association doit toujours disposer d’un minimum de dix (10) membres.

 

Les membres effectifs sont des pensionnés ayant fait partie d'une des sociétés ExxonMobil de Machelen, Meerhout et Zwijndrecht (retraite légale, anticipée ou conventionnelle ou fin de contrat de travail pour cause de maladie ou d'invalidité).

 

Les membres adhérents sont les époux, épouses, partenaires, veufs, veuves d'un membre effectif. Le nouvel époux (épouse), ou nouveau partenaire du veuf (veuve) ou partenaire d'un membre effectif peut également devenir membre de l'association en tant que membre adhérent. Au décès de l’époux (épouse) ou partenaire du membre effectif, l'affiliation du nouvel époux (épouse) ou partenaire expire.

 

Seuls les membres effectifs peuvent présenter leur candidature pour l’Organe d'Administration. Ils peuvent également à la demande de l’Organe d'Administration exercer une tâche spécifique ou porter assistance à l’Organe d’Administration pour des tâches spécifiques.

 

Pour le reste, les membres effectifs et adhérents ont les mêmes droits et devoirs comme stipulés dans le Code des sociétés et des associations et les statuts. Ceux-ci sont entre autres :

·       participer aux activités

·       participer à l'Assemblée Générale ou se laisser représenter par un autre membre de l'association

·       prendre connaissance des décisions de l’Organe d'Administration et de l'Assemblée Générale.

 

L'adhésion à l'association se fait par paiement de la cotisation

 

Art. 5 : Démission – Suspension – Fin d'affiliation

Les membres effectifs et adhérents ont le droit à tout moment de démissionner par un écrit (lettre ou mail) adressé au Président.

 

 

Le membre démissionnaire est tenu de payer la cotisation et la participation aux frais approuvés pour l'année comptable pendant laquelle la démission a été déposée.

 

 

L'exclusion d'un membre effectif ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale, sur proposition de l’Organe d'Administration ou sur demande d'un cinquième des membres effectifs. L'exclusion ne peut être prononcée par l'Assemblée Générale que si la majorité des membres effectifs sont présents ou représentés et que si la décision est approuvée par une majorité des deux tiers des voix des membres effectifs présents ou représentés.


 

Les membres adhérents entrant en conflit avec les objectifs de l'association peuvent être exclus par une décision unilatérale de l’Organe d'Administration.

 


Les membres démissionnaires ou suspendus ainsi que les ayants droit des membres décédés, ne peut prétendre au fonds social de l’association. Ils ne peuvent imposer aucune exigence en ce qui concerne la soumission des relevés, des extraits de compte, des états d'inventaire et autres choses de ce genre. Ils ne peuvent ni faire apposer des scellés ni exiger le remboursement des cotisations qu'ils ont payées.

 

Art. 6 : Assemblée Générale : compétences, convocation et communication

 

Les compétences exclusives suivantes ne peuvent être exercés que par l’Assemblée Générale :

 

1.   la modification des statuts

2.   la nomination et l'exclusion des administrateurs

3.   la nomination et l'exclusion d'un commissaire et la fixation de sa rémunération

4.   la décharge aux administrateurs et commissaires

5.   l'approbation du budget et des comptes

6.   la dissolution de l'association

7.   la suspension d'un membre effectif

8.   la transformation de l'association en association internationale sans but lucratif, en société coopérative agréée comme entreprise sociale ou en société coopérative entreprise sociale agréée

9.   toutes les autres compétences qui selon le Code des sociétés et des associations ou les statuts sont réservées à l'Assemblée Générale.

 L'Assemblée Générale est présidée par le Président de l'association, ou en son absence, par un autre administrateur désigné par l’Organe d'Administration.

 


L'Assemblée Générale doit être tenue une fois par an dans le courant du mois de mars, au siège administratif ou à un endroit stipulé dans l’invitation.

 


L'Assemblée Générale est convoquée par l’Organe d'Administration, par lettre ordinaire ou par e-mail à chaque membre au moins quinze jours avant la réunion. La convocation mentionne le jour et l'heure de l'assemblée. L'ordre du jour est joint à cette convocation.

 

A la demande de l’Organe d'Administration ou d'au moins un cinquième des membres effectifs, les membres de l'association peuvent être convoqués à tout moment en Assemblée Générale Extraordinaire.

 

Sauf disposition contraire du Code des sociétés et des associations, l'assemblée peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour.

  

Chaque membre a le droit d'assister à l'Assemblée Générale et peut se faire représenter par un autre membre de l'association. Chaque membre ne peut être titulaire que d'une seule procuration.

 

Tous les membres ont le même droit de vote, chacun pour une voix.

 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées sauf disposition contraire dans le Code des sociétés et des associations ou les statuts.  En cas de partage des voix, la voix du président ou de l'administrateur qui le remplace prévaut.

 

 

Des procès-verbaux sont rédigés, signés par deux membres de l’Organe d'Administration et consignés dans un registre des procès-verbaux qui sera mis à la disposition des membres qui exerceront leur droit de regard conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

 

Art. 7: Organe d'Administration

 

(i)     Composition

 

L'association est dirigée par un Organe d'Administration collégial composé d'au moins quatre et d’au plus huit membres effectifs, nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de quatre ans.

 

A l'issue de leur mandat les administrateurs sortants sont rééligibles à la condition de n'avoir pas excédé une période de maximum de trois fois quatre années.

 

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale, sur simple majorité de voix des membres présents et représentés.

 

 

L’Organe d'Administration choisit un Président parmi ses membres.

 

Les administrateurs peuvent en tout temps être démis par l'Assemblée Générale qui en décide par simple majorité de voix des membres présents ou représentés. Chaque membre de l’Organe d'Administration peut aussi démissionner par un écrit au Président de l’Organe d'Administration. Un administrateur démissionnaire est dans l'obligation de poursuivre ses tâches jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé de manière raisonnable.

 

 

En cas de vacance d'un mandat entre deux assemblées générales, l’Organe d’Administration pourra appeler un membre effectif pour, à titre temporaire, reprendre la fonction d'un administrateur décédé ou sortant.  Cette personne pourra éventuellement être présentée à l’Assemblée Générale suivante afin d’être nommée administrateur. Cet administrateur achève, dans ce cas, le mandat de l'administrateur qu’il remplace.

 


Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.  Celui-ci est exercé à titre gratuit.  Seuls les frais engagés par les administrateurs au bénéfice de l'association donnent lieu à remboursement.


 

(ii)    Réunions, délibérations et décisions

 

L’Organe d'Administration se réunit à l'appel du Président chaque fois que le besoin de l’association s'en fait sentir. Le Président convoque également l’Organe d'administration sur demande de deux administrateurs.

 

L’Organe d'Administration est présidé par le Président ou, en son absence, par l'aîné des administrateurs présents. La réunion se tient au siège de l'association ou tout autre endroit en Belgique, stipulé dans la convocation (lettre ou e-mail).

 


L’Organe d'Administration ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins la majorité de ses membres sont présents ou représentés à la réunion. La délibération se fait par simple majorité de voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de son remplaçant qui préside la réunion prévaut.

 

 

Des procès-verbaux sont rédigés. Ils sont signés par le Président. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre des procès-verbaux qui sera mis à la disposition des membres qui exerceront leur droit de regard conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

 


Les décisions de l’Organe d'Administration peuvent être prises par un écrit unanime des administrateurs, à l'exception des décisions pour lesquelles les présents statuts en excluent la possibilité. Pour ce faire il est nécessaire qu'il y ait eu un préaccord unanime des administrateurs de procéder par écrit à ces décisions.

 

(iii)  Administration interne – Limites

 

L'Organe d’Administration est autorisé à accomplir tous les actes de gestion interne nécessaires ou utiles pour atteindre le but désintéressé et l'objet de l'association, à l'exception des actes pour lesquels, conformément au Code des sociétés et des associations ou aux statuts, l'Assemblée Générale est exclusivement compétente.

 


Sans préjudice des obligations découlant de la gestion collégiale, notamment de consultation et de contrôle, les administrateurs peuvent se répartir entre eux les tâches de gestion. Pareilles distributions de tâches ne peuvent pas être opposées à des tiers, même après avoir été publiées. Le non-respect de l’exécution de leurs tâches peut toutefois compromettre la responsabilité interne de l'administrateur en question.

 

L’Organe d'Administration peut déléguer une partie de ses compétences à des tiers non-administrateurs sans que ce transfert ait un effet sur la gestion générale de l'association ou les compétences administratives générales de l’Organe d'Administration.

 

(iv)  Représentation externe

 

L’Organe d'Administration représente l'association de façon collégiale en justice et hors justice.

 

Sans préjudice du pouvoir général de représentation de l’Organe d'administration en tant que collège, l'association est également représentée en justice et hors justice par chaque membre de l’Organe d'administration. Il/elle n'aura pas à justifier de ses pouvoirs vis-à-vis de tiers.

 

Art. 8 : Finances et comptabilité

L'année comptable commence au 1er janvier pour se terminer au 31 décembre.

 

La comptabilité est tenue conformément aux dispositions et modalités du Code des sociétés et des associations.

 

Le bilan est publié suivant les dispositions du Code des sociétés et des associations.

 

L’Organe d'Administration choisit parmi ses membres effectifs deux Commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'association et d’établir un rapport annuel. L’Organe d'Administration soumet le bilan de l'année écoulée ainsi que la proposition de budget à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle.

 


Tous les membres paient une cotisation annuelle. Le montant est fixé annuellement par l'Assemblée Générale. Il ne peut être supérieur à 100 euros.

 

Les membres effectifs et adhérents paient la même cotisation.

 

L'association peut recevoir et accepter des dons et subsides de toute personne physique ou morale, qu'elle soit ou non membre de l'association, à la condition que l'acceptation de tels dons et subsides n'implique aucune obligation de la part de l'association autre que celle fixée par le Code des sociétés et des associations ou les statuts.

 

Art. 9 : Dissolution et liquidation

L'Assemblée Générale décide, sur proposition de l’Organe d'Administration ou d’au minimum un cinquième des membres, de la dissolution de l'association.

 

L'Assemblée Générale peut seulement délibérer et décider de la dissolution suivant les exigences de quorum et de majorité qui sont d’application pour un changement de l'objet ou du but désintéressé de l'association. A partir de la décision de dissolution l'association mentionne toujours qu'elle agit en qualité de « ASBL en liquidation ».

 

 

Si la proposition de dissolution est approuvée, l'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et en définira la mission. Cette décision peut être prise suivant les exigences normales de quorum et de majorité.


 

Sans préjudice de ce qui précède, la dissolution et (la clôture de la) liquidation de l'association peuvent avoir lieu en un seul acte, et donc sans désignation de liquidateur, sous réserve que les conditions prévues au Code des sociétés et des associations soient respectées.


Dans le cas de dissolution et liquidation, l'Assemblée Générale décide de la destination des avoirs de l'association. Les avoirs ne peuvent être destinés qu'à une autre association sans but lucratif ayant un but désintéressé similaire ou connexe, à désigner par l'Assemblée Générale.

 

 

Toutes les décisions se rapportant à la dissolution, aux conditions de liquidation, à la nomination et la fin de fonction des liquidateurs, la clôture de la liquidation et la destination de l'actif sont publiées conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

 


 Art. 10 : Durée de l'association

L'association est créée pour une durée indéterminée.

 

Art. 11: Dispositions générales

1.   L'assemblée générale désigne parmi ses membres effectifs deux Commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'association et de lui présenter un rapport annuel. L'Assemblée Générale approuve les comptes et donne décharge aux administrateurs.

 

2.   L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

3.   Dans le cadre des présents statuts, le terme "sociétés du groupe ExxonMobil Chemical en Belgique" doit être compris comme toute filiale ExxonMobil Chemical ayant son siège social en Belgique.

4.   Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans les présents statuts est réglé par le Code des sociétés et des associations.

 

Art. 12 : Les administrateurs en poste au 31 mars 2023

 

BROUNS Dirk: Liersebaan, 79, 2970 Schilde

DECLEER Oscar: Van Eyckpark, 3, 9250 Waasmunster

DECOSTER Martin : Nieuwstraat, 21, 3290 Diest

DONDERS Noëlla: Fonteinstraat, 96, 3050 Oud-Heverlee

VAN LOON Achiel: Wouwersdreef, 48, 2900 Schoten

VAN MALDEREN Yvonne: Pastoor Huyghestraat, 8, Bus 0102, 2845 Niel

VAN RAEMDONCK Jeannine: Verlatdreef 11 bus 102, 9120 Beveren-Waas