PRIVACY

Privacyverklaring van Chem Plus v.z.w.


Algemeen


Chem Plus hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chem Plus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en ze willen respecteren.Als Chem Plus v.z.w. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kan je contact opnemen via

 

Chem Plus v.z.w., Hermeslaan 2, 1831 Diegem. info@chemplus.beWaarom verwerken wij persoonsgegevens?


Jouw persoonsgegevens worden door Chem Plus v.z.w. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


Om je toe te laten deel te nemen aan de activiteiten van Chem Plus v.z.w.

Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen


Welke gegevens verwerken we?


Voor de eerder opgesomde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, verzamelen, opslaan en verwerken:


Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, GSM- of telefoonnummer, e-mail adres

Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur

Gegevens mbt lidmaatschap: datum begin lidmaatschap, hoedanigheid van effectief of toetredend lid


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzadlijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.


Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.


We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Beeldmateriaal / foto’s


Als herinnering aan onze acitiviteiten plaatsen wij op onze website fotoboeken met sfeerbeelden waarop ook deelnemers voorkomen. Indien een deelnemer verkiest niet in het fotoboek voor te komen, zal desbetreffende foto verwijderd worden.

 

Bewaartermijn


Chem Plus bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het statutaire doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. Chem Plus verbindt er zich toe de lidmaatschapgegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.


Beveiliging van de gegevens


Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


Alle personen die namens Chem Plus v.z.w. van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden tot geheimhouding ervan

Wij hanteren een gebruikersnaam  en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, copie, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen  je vragen je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen

(email: info@chemplus.be)


Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).


Wijziging privacyverklaring


Chem Plus v.z.w. kan haar privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.
Déclaration de Confidentialité de Chem Plus asbl


En général


Chem Plus attache beaucoup d’importance à la protection de vos données personnelles et de votre vie privée. Par cette déclaration de confidentialité nous tenons à vous informer de manière claire et transparente sur la façon dont nous traitons vos données personnelles. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger votre vie privée et traitons donc vos données personnelles avec grand soin. Chem Plus suit la législation en vigueur, en l’occurrence le Règlement Général sur la Protection des Données.

 

Cela implique que dans tous les cas, nous:


Traitons vos données personnelles conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été procurées; ces objectifs et le caractère des données personnelles sont décrits dans la présente déclaration de confidentialité;

Limitons le traitement de vos données personnelles à celles nécessaires pour les objectifs pour lesquels elles ont été fournies;

Demanderons votre accord explicite au cas où nous aurions besoin de celui-ci pour le traitement de vos données personnelles;

Avons pris les mesures techniques et organisationnelles adéquates afin de garantir la protection de vos données personnelles;

Ne communiquons pas de données personnelles à des tiers, sauf si c’est nécessaire pour la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies;

Sommes au courant de vos droits, en tant que personne concernée, en ce qui concerne vos données personnelles ;  nous voulons attirer votre attention sur ces droits et les respecter.


En tant que Chem Plus asbl, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles. Si, après avoir pris connaissance de notre déclaration de confidentialité, ou de façon plus générale, vous avez des questions à ce propos, veuillez prendre contact via


Chem Plus asbl, Hermeslaan 2, 1831 Diegem. info@chemplus.be


A quelles fins traitons-nous vos données à caractère personnel?


Nous traitons vos données à caractère personnel pour les objectifs et raisons légales suivantes:


Vous permettre de participer aux activités de Chem Plus asbl

Vous informer par l’envoi de newsletters et d’invitations


 

Quelles données à caractère personnel traitons-nous?


Dans le cadre des objectifs mentionnés nous pouvons demander, collecter, conserver et traiter les données suivantes:


Données d’identification: nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ou portable, adresse électronique

Caractéristiques personnelles: sexe, date de naissance, préférence linguistique

Données de membre: date de début d’affiliation, qualité de membre effectif ou adhérent

Nous n’employons les données reçues que pour les objectifs pour lesquels elles nous ont été fournies.


Communication à des tiers


Les données que vous nous transmettez peuvent être communiquées à des tiers si c’est nécessaire pour la réalisation des objectifs mentionnés.Nous ne transmettons jamais de données personnelles à d’autres tiers que ceux avec qui nous avons conclu un accord de traitement. Nous convenons avec ces tiers des mesures nécessaires afin de protéger vos données personnelles.Nous ne communiquerons les données à des tiers que si cela est légalement requis et/ou autorisé.


Nous pouvons également partager vos données avec des tiers au cas où vous nous en donnez l’autorisation. Vous pouvez en tout temps retirer ce consentement, le traitement déjà réalisé sur cette base avant ce retrait restant toutefois valable.


Nous ne transmettons pas de données personnelles à des tiers établis en dehors de l’UE.

 

Images / photos


Après nos activités nous publions sur notre site électronique des « albums photos » réalisés pendant l’activité. Ces albums contiennent des photos où figurent des participants. Celui ou celle qui n’accepte pas de figurer dans un album publié sur le site peut demander que la photo soit retirée.


Durée de conservation


Chem Plus ne conserve les données personnelles que durant la période nécessaire pour l’exécution de ses objectifs statutaires ou selon les délais de conservation légaux. Chem Plus ne conservera pas les données relatives à l’affiliation pendant plus de cinq ans après leur dernière utilisation.


Protection des données


Les mesures techniques et organisationnelles appropriées suivantes sont prises afin de protéger les données contre un traitement abusif:

 

Toute personne prenant connaissance de vos données au nom de Chem Plus asbl est tenue à  en respecter la confidentialité

Nous utilisons un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe pour tous nos systèmes

Nous créons un back-up des données personnelles afin de pouvoir rétablir la base de données en cas d’incident physique ou technique

Nous testons et évaluons régulièrement les mesures prises

Les membres du conseil d’administration sont informés de l’importance de la protection des données à caractère personnel


Vos droits relatifs à vos données à caractère personnel


En tant que personne concernée, vous avez le droit d’accéder, copier, rectifier ou supprimer les données que vous nous avez fournies. Vous pouvez également faire opposition au traitement de vos données (ou une partie de celles-ci) par nous ou par un de nos processeurs.


Vous avez également le droit de nous demander de vous transmettre les données fournies, soit à vous-même, soit, en votre nom, directement à un tiers. Nous pouvons vous demander de vous légitimer avant de donner suite à cette requête.


Plaintes


Au cas où vous auriez une plainte à formuler concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous demandons de vous mettre directement en contact avec nous-mêmes. (email: info@chemplus.be)

 

Vous avez également le droit de formuler une plainte auprès de l’Autorité de protection des données (APD).


Modification de la déclaration de confidentialité


Chem Plus asbl peut à tout moment modifier sa déclaration de confidentialité. La dernière modification date du 24 mai 2018.